Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi společností Konver agency s.r.o., se sídlem Vašátkova 1009/22, 198 00, IČ: 70244146, DIČ: CZ8402205086, (dále jen „reklamní agentura“) a zadavatelem služeb digitálního (online) marketingu.

Služby digitálního marketingu se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí:

 • Poradenství v oblasti internetového marketingu
 • Návrh strategie digitálního marketingu
 • Webová analytika
 • Návrh, výroba a správa reklamních kampaní v PPC systémech
 • Návrh, výroba a správa reklamních kampaní v RTB systémech
 • Návrh, výroba a správa reklamních kampaní na sociálních sítích
 • Výroba webových stránek a eshopů
 • Návrh, výroba a realizace emailových kampaní
 • Audit digitálního marketingu
 • Školení

Zadavatelem se rozumí objednatel, který objedná šíření a správu PPC reklamy.

K šíření reklamy na vybraných reklamních systémech dochází na základě jednotlivých objednávek na založení reklamních kampaní a dílčích objednávek na nabití kreditu do reklamních systémů. Tyto smluvní vztahy se dále vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek a právě platného ceníku řídí Obchodními podmínkami a Technickými podmínkami jednotlivých provozovatelů reklamních a analytických systémů a jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb v aktuálním znění.

II. Objednávka

a. Zadavatel objednává služby v oblasti digitálního marketingu obvykle písemnou objednávkou (dopisem, faxem, emailovou korespondencí). Objednávka však může být učiněna také ústně.

b. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, a to zejména: obchodní firmu zadavatele či jeho jméno a příjmení nebo název, sídlo, identifikační číslo, DIČ a obvykle i jméno pracovníka odpovědného za objednávku. Objednávka musí obsahovat název a rozsah objednané služby: Termín spuštění a ukončení kampaní, případně období na kterou se sjednává objednaná služba.

Reklamní agentura si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které nebudou odpovídat tomuto odstavci. Objednávky nabývají platností, zasláním potvrzené elektronické objednávky na emailovou adresu reklamní agentury a potvrzení přijetí reklamní agenturou. Reklamní agentura objednávku ústně či písemně (dopisem, faxem, e-mailovou korespondencí apod.) potvrdí. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky reklamní agenturou ústně či písemně, považuje se objednávka za neplatnou. Reklamní agentura si vyhrazuje právo dohodnout s klientem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky.

III. Reklama

a. Za včasné dodání základních podkladů pro realizaci služeb v digitálním marketingu je zodpovědný zadavatel. V případě, kdy dodané podklady nebudou splňovat požadavky stanovené či obvykle vyžadované reklamní agenturou či budou jinak nevhodné pro šíření, bude o této skutečnosti reklamní agentura bez zbytečného odkladu informovat zadavatele. Zadavatel je v takovém případě povinen doručit reklamní agentuře neprodleně vhodné náhradní podklady v požadovaném stavu.

b. Reklamní agentura se zavazuje dodržovat následující termíny:

 • Návrh strategie online marketingu: 10 pracovních dní po dodání požadovaných podkladů od zadavatele.
 • Návrh PPC / RTB / Sociálních sítí / emailing  kampaní: do 5 pracovních dní po podání požadovaných podkladů od zadavatele.
 • Úprava návrhu PPC / RTB / Sociálních sítí / emailing  kampaní: do 24 hod od přijetí připomínek od zadavatele
 • Spuštění kampaní: v dohodnutém termínu, pokud jsou splněny povinnosti ze strany zadavatele, není li určen termín budou kampaně spuštěny do 24 hod. od schválení návrhu reklamních kampaní.
 • Grafické návrhy: do 3 pracovních dní od přijetí zadání zadavatele není li dohodnuto jinak
 • Úprava grafického návrhu: do 3 pracovních dní od přijetí připomínek od zadavatele
 • Dobití kreditu: Pokud možno co nejdříve nejpozději do druhého pracovního dne počítaného ode dne zjištění přijetí peněz na účet reklamní agentury.
 • Audit digitálního marketingu, webová analytika, výroba webu a eshopu je na individuální domluvě podle náročnosti.

Reklamní agentura si vyhrazuje právo na prodloužení těchto lhůt v případě rozsáhlejších kampaní. O tomto bude vždy včas informovat zadavatele.

Zadavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Zadavatel se zavazuje, že reklama odsouhlasená reklamní agentuře k šíření nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce), a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, případně zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých v rámci reklamy a z práv souvisejících s právem autorským byly ke dni předání podkladů reklamy zadavatelem uspokojeny; Zadavatel se zavazuje, že pokud reklamní agentuře, popř. provozovateli příslušného média vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí.

Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech. Reklamní agentura dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro šíření a správu digitálních kampaní a není povinna tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

Reklamní agentura se správou digitálních kampaní snaží v maximální možné míře o splnění definovaných cílů od zadavatele. Výrobou a následnou optimalizací kampaní není poskytována garance na myšleno nákup zboží, produktů nebo služeb ze stran uživatelů.

IV. Realizace objednávky

a. Reklamní agentura si vyhrazuje právo odmítnout šíření reklamy a správu kampaní:
v případě, kdy zadaná reklama bude v rozporu s obchodními podmínkami společností poskytující ppc reklamu na svých nebo partnerských serverech.

V případě, kdy budou porušeny jednotné, věcně ospravedlnitelné zásady reklamní agentury, z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn. pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy.

V případě, kdy reklamní agentura bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy není dán důvod pro její odmítnutí podle písm. c), obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy zadavatelem bude reklamní či mediální agentura a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka, která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů reklamní agentury či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno reklamní agentury, jeho zaměstnanců anebo osob tvořících s reklamní agenturou holding, v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta reklamní agentury nebo vydavatele či provozovatele některého z médií,

b. Pokud není výslovně dohodnut termín reklamní kampaně, potom závisí jejich uveřejnění na datu úhrady proforma faktur na nabití kreditu. V takovém případě se kampaň spustí nebo znovuspustí do 78 hodin od připsání částky na účet. Reklamní kampaně jsou zveřejněny vždy po odsouhlasení zadavatelem. Pokud není dohodnuto jinak.

V. Cena díla (reklamy), její splatnost a platební podmínky, fakturace

a. Výše ceny za dílo je určena těmito VOP a platným ceníkem reklamní agentury.

b. Cena za pravidelnou správu služeb je splatná do 10 dnů ode dne vystavení faktury (daňového dokladu) reklamní agentury. Reklamní agentura odešle fakturu (daňový doklad) zadavateli na jeho známou emailovou adresu, případně poslední známou adresu, event. na jeho adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci. Zadavatel bude hradit společně s reklamou také DPH v aktuální výši.

c. Při prodlení v placení je zadavatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním dluhu p.a., nejméně však 10 % p.a. Zadavatel je dále povinen hradit náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb.

d. Reklamní agentura má právo v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

e. Zadavatel má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle platného ceníku, a to v závislosti na skutečném počtu odpracovaných hodin nebo objemu reklamy v časovém období jednoho roku, nebude-li dohodnuto či v ceníku jednotlivých serverů stanoveno jinak.

f. Bude-li zadavatel i přes upomínku reklamní agentury v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči reklamní agentuře, je reklamní agentura oprávněna rozhodnout, že právo na jakoukoliv slevu zadavateli nepřísluší, popř. zaniká, a to i zpětně. Právo na slevu zaniká okamžikem vystavení příslušného vrubopisu vystaveného reklamní agenturou.

g. Eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí reklamní agentura zadavateli. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím reklamní agenturou stanovené lhůty, která činí zpravidla dva měsíce; nejméně však činí tato lhůta 30 dní. V případě, že zadavatel nebude se změnou souhlasit a nebude se jednat o změnu ceníku, a toto své rozhodnutí sdělí reklamní agentuře nejpozději před vstupem nových VOP v platnost. V případě změny ceníku má zadavatel právo do 30 dnů ode dne oznámení změny od objednávky odstoupit.

h. Faktury pro zahraniční klienty se vystavují v Kč s následným přepočtem na cizí měnu. Pro přepočet se používá pevný kurz ČNB prvního dne měsíce pro který bude kurz určen.

i. Reklamní agentura je oprávněna požadovat plnou úhradu nabití kreditu na PPC systémy předem jak u nových objednávek tak i následných objednávek.

j. Reklamní agentura požaduje platbu předem za návrh a založení kampaně, cenu, která je stanovena podle platného ceníku a kampaň bez nich nelze realizovat. Pokud se obě strany nedohodnou jinak je za návrh kampaně považován seznam klíčových slov a návrhy inzerátů. Tento návrh se vždy počítá pouze jednou ke každé nově realizované kampani zadavatele, ne však při opětovném nabití kreditu.

VI. Reklamace

a. Zadavatel má v případě zjištění pochybení při správě reklamních systémů a šíření reklamy ve smyslu prodlení spuštění objednané kampaně na konkrétní termín, chyb v inzerátech, překročení maximální domluvené průměrné ceny za proklik, výdej reklamy na jiná klíčová slova než předem schválené zadavatelem, zobrazení jiných než předem schválených inzerátu, právo na uplatnění reklamace. Toto právo je zadavatel povinen uplatnit u reklamní agentury písemně do 2 týdnů od zjištění takového pochybení, jinak zaniká. Pokud reklamní agentura neuveřejní náhradní reklamu bez zbytečného odkladu, nebo pokud náhradní reklama opakovaně není bezchybná, pak má zadavatel právo na slevu z ceny.

b. Při opakovaném spuštění PPC reklamy je zadavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Reklamní agentura neuzná nárok na uveřejnění náhradní reklamy v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně (nejpozději do 3 dnů) po předchozím uveřejnění oznámen reklamní agentuře. Reklamní agentura v žádném případě neodpovídá za škody, které nebyly reklamní agenturou zaviněny a za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost anebo vyšší mocí (za vyšší moc se považuje např. stávka, výluka, válka a omezení plynoucí z válečného stavu, teroristické útoky, povstání, působení přírodních sil apod.)

c. Ostatní zde sjednaná omezení odpovědnosti tím nejsou dotčena. Zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost jím provedených korektur; zadavatel je povinen zaslat reklamní agentuře korektury a připomínky k návrhu reklam písemně nebo elektronicky, jinak k nim reklamní agentura není povinna přihlížet.

d. Reklamní agentura stanoví zadavateli přiměřenou (z hlediska možností reklamní agentury) lhůtu pro provedení korektury.

e. Zákonná práva spotřebitelů, od nichž se nelze dohodou odchýlit, zůstávají nedotčena.

VII. Ochrana dat, obchodní sdělení

a. Zadavatel tímto poskytuje reklamní agentuře výslovný souhlas s tím, aby použila jeho osobní údaje poskytnuté na základě či v souvislosti s uzavřenou objednávkou (v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, emailová adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení produktů, obchodu a služeb reklamní agentury a všech společností, které tvoří s reklamní agenturou holding. Souhlas je poskytován na dobu 2 let ode dne udělení souhlasu.

b. Reklamní agentura se zavazuje poskytnou návrh reklamní PPC kampaně obsahující: kampaně, sestavy, klíčová slova, vylučující klíčová slova, a varianty inzerátů. Tento návrh zašle zadavateli elektronickou formou. Vytvořený návrh se stává majetkem zadavatele. Reklamní agentura si po předchozí domluvě vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty. Reklamní agentura tímto informuje každého zadavatele – fyzickou osobu, který podle odst. 1 poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že zadavatel má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Zadavatel bere na vědomí, že reklamní agentura je oprávněna k vymáhání svých pohledávek vůči zadavateli využít třetí osobu (např. společnost Creditreform s.r.o., Kasolvenzia Česká Republika, s.r.o. apod.).

VIII . Propagace

a. Vznikne-li mezi zadavatelem a reklamní agenturou soudní spor související s písemně uzavřenou objednávkou, jejíž obsah se bude řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a půjde zároveň o spor obchodní, dohodly se obě strany na tom, že tento spor bude rozhodovat soud příslušný podle sídla reklamní agentury. IX. Ostatní ustanovení a. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele a pokud není zajištěna na žádost reklamní agentury žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si reklamní agentura právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od objednávky či přerušit poskytování plnění.

b. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky reklamní agentury na platbu ceny reklamy a služeb příslušných k její realizaci nedotčeny (tzn. Reklamní agentuře náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 % ceny nabití kreditu, 100% ceny návrhu kampaně). Výpovědní doba služeb obsahující pravidelnou měsíční správu reklamních kampaní jsou 3 měsíce. Po 6. fakturovaných a řádně zaplacených měsících se výpovědní lhůta zkracuje na 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, kdy byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně. V případě nedodání podkladu či pozdního dodání i přes opakovanou urgenci podkladu objednané inzerce si reklamní agentura vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

Ukončení objednávky mezi reklamní agenturou a zadavatelem právním úkonem musí být provedeno písemně.

X. Platnost

a. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2016

Zajímají Vás naše služby?
Obratem Vám zavoláme!

7 + 4 =

Pole označená * jsou povinná

Kontaktní informace

   Markova 40, 733 01, Karviná 1

   +420 703 140 400

  info@konver.cz

*Jsme tady pro vás od 8:00 do 16:30

Kde nás najdete